Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Makeup Beauty Shop
 
Artikel 1. Algemeen
1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van Makeup Beauty Shop.
1.2  Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van Makeup Beauty Shop betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.
1.3  Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1  Alle aanbiedingen van Makeup Beauty Shop, alsmede de door Makeup Beauty Shop opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2  Een Koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van een opdrachtbevestiging per mail door Makeup Beauty Shop, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De klant accepteert de Algemene Voorwaarden door een aanvraag of bestelling te plaatsen tevens verklaart de klant de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen dat de klant meerderjarig is of toestemming heeft van ouders of wettelijke verzorgers om bij Makeup Beauty Shop te bestellen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.
 2.3  Makeup Beauty Shop heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door Makeup Beauty Shop zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
2.4  De klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Makeup Beauty Shop opgegeven informatie juist en volledig is.
2.5  Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigings e-mail binden Makeup Beauty Shop niet.
2.6  Klant zal wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk tien (10) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan Makeup Beauty Shop, door middel van het emailadres info@makeupbeautyshop.nl. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de klant.

 
Artikel 3. Prijzen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW maar exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van Makeup Beauty Shop zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele programmeer- en typefouten.

 
Artikel 4. Betaling
4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten vermeld.
4.2 Bij bestellingen via onze internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via overboeking, acceptgiro of middels iDeal. Bij een bank opdracht door de klant zijn de eventuele transactie kosten altijd voor de opdrachtgever van de transactie.
In geval van betaling vooruit middels een overboeking per bank dient uw betaling volledig binnen zeven (7) dagen door Makeup Beauty Shop te zijn ontvangen. Indien de betaling ontvangen is, wordt uw aanvraag of bestelling verzonden.
Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen betaalmethode. Mocht de klant kiezen voor iDeal dan wordt de volledige aankoopprijs door de klant vooruitbetaald.
 

Artikel 5. Levering
5.1 Orders die vóór 16.00 uur zijn binnengekomen, worden indien op voorraad normaliter dezelfde dag verstuurd, waardoor u de levering vaak de volgende dag ontvangt. Pakketpost kan echter in sommige gevallen tot 3 dagen duren.
Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Makeup Beauty Shop kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Overschrijding van de door Makeup Beauty Shop opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.

5.3 De maximale levertijd zal dertig (30) werkdagen bedragen tenzij anders overeengekomen.
Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient U schriftelijk te berichten. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.5 De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

 
Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1 De klant heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen veertien (14) dagen na ontvangst de gehele bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete. Makeup Beauty Shop mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van haar reden(en) verplichten. De klant heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Echter, de kosten voor de levering op het bezorgadres komen voor rekening van de klant.
6.2 Hiertoe dient de klant binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst op het bezorgadres contact op te nemen met Makeup Beauty Shop via info@makeupbeautyshop.nl. In deze mail dient de klant naam, ordernummer en (indien van toepassing) bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaand, ontvangt u binnen één (1) werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
6.3 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen.
De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product.
6.4 Uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst op het bezorgadres dient het product teruggestuurd te worden voor rekening van de koper. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na bevestiging van uw bestelling door Makeup Beauty Shop plaats.
6.5 Makeup Beauty Shop gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
6.6 Makeup Beauty Shop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.

 
Artikel 7. Klachten en garanties
7.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken/inspecteren of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Makeup Beauty Shop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.
7.2 Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.
7.3 Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:
-  de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Makeup Beauty Shop;
-  de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;
-  Makeup Beauty Shop niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
-  de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

7.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Makeup Beauty Shop de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
7.5 Klachten over gebreken verjaren in ieder geval één jaar na het tijdstip van afleveren van producten.
7.6  De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van Makeup Beauty Shop, nadat wij uw artikel hebben ontvangen.   
U krijgt achteraf een vergoeding voor de gemaakte verzendkosten van het artikel dat u heeft teruggestuurd. Betalingen vinden plaats binnen 30 dagen.
7.7 Makeup Beauty Shop is niet aansprakelijk voor vertraging van een bestelling door PostNL. Mocht de klant de bestelling niet binnen de gewenste termijn hebben ontvangen en Makeup Beauty Shop kan aantonen dat de bestelling binnen de gewenste verzendtermijn is verstuurd geeft dit de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden bij Makeup Beauty Shop.


Artikel 8. Plichten van de klant
8.1   Indien de klant via de internetsite een account bij Makeup Beauty Shop aanvraagt, verschaft Makeup Beauty Shop na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.
8.2 De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.
8.3 De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Makeup Beauty Shop mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
9.2 Makeup Beauty Shop is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant.
9.3 Makeup Beauty Shop is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.
9.4 Schade, als bedoeld dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Makeup Beauty Shop, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Makeup Beauty Shop te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Makeup Beauty Shop, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat zij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 
Artikel 10. Overmacht
Indien Makeup Beauty Shop door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben
beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Makeup Beauty Shop wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.